Specialists

Nataliya Vasilyeva

Nataliya Vasilyeva

Specialist of functional diagnostics

Anna Verezhnikova

Anna Verezhnikova

Cardiologist

Victor Kuts

Victor Kuts

Cardiologist

Nataliya Mohnachova

Nataliya Mohnachova

Cardiologist

Lilia Тkachenko

Lilia Тkachenko

Cardiologist
Right Menu Icon